Voorwaarden

Algemene voorwaarden Event Kompas B.V.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vastgesteld door Event Kompas B.V.en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 54487218

Activiteit: (i) een actieve bezigheid die door Event Kompas B.V.wordt georganiseerd of aangeboden, daaronder mede begrepen sportieve recreatievormen, (ii) diensten, alle vormen van evenementen in de breedste zin van het word, cursussen of het bieden van faciliteiten en andere handelingen die door Event Kompas B.V.ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht.
Evenement: een door Event Kompas B.V.georganiseerde of aangeboden combinatie van activiteiten, daaronder mede begrepen het geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten.
Opleidingen: Een door Event Kompas B.V.georganiseerde opleiding of cursus, daaronder mede begrepen het geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma of cursus. Opleiden tot het afnemen van het examens /nascholing of het verzorgen van trainingen/cursussen voor het verlengen van diverse certificeringen.
Event Kompas B.V..: Event Kompas B.V..., gevestigd te Leeuwarden, Orionweg 43, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Leeuwarden onder nummer 54487218.
Vertegenwoordiger van Event Kompas B.V. : degene die uit naam van Event Kompas B.V.optreedt bij een activiteit of evenement, cursus of opleiding, daaronder mede begrepen instructeurs of (bege)leiders.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zich zelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Event Kompas B.V. of anderszins gebruik maakt van de activiteiten, evenementen, opleidingen of materiaal van Event Kompas B.V.
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een activiteit,opleiding, cursus of evenement van Event Kompas B.V.
Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarbij Event Kompas B.V.zich verplicht jegens een opdrachtgever tot het leveren van een activiteit,opleiding, cursus of evenement onder vooraf overeengekomen voorwaarden, daaronder mede begrepen het bedrag van de overeenkomst.
Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van de activiteit, evenement, opleiding of cursus, de eventuele premie van verzekeringen die door Event Kompas B.V.ten behoeve van de opdrachtgever en deelnemers wordt afgesloten en eventuele overige overeengekomen kosten, prijzen en bedragen.

2. Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, cadeaubonnen, activiteiten, opleiding, cursus of evenement en overeenkomsten die door of namens Event Kompas B.V., worden aangeboden, gedaan of aangegaan, tenzij bij schriftelijke overeenkomst daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2 De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenk omst met Event Kompas B.V., het feitelijk deelnemen aan een activiteiten, opleiding, cursus of evenement, dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.
2.3 Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
3.1 Ieder aanbod of offerte van Event Kompas B.V.is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met Event Kompas B.V.aan te gaan, tenzij anders is overeengekomen. Aanbiedingen en offertes blijven geldig gedurende een periode van 30 dagen.
3.2 De overeenkomst komt tot stand doordat Event Kompas B.V.en de opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard.
3.3 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
3.4 De opdrachtgever is verplicht vóór de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en degenen namens of voor wie hij de overeenkomst aangaat, deelnemers daaronder begrepen, aan Event Kompas B.V.te melden, voor zover deze zijn verzocht door Event Kompas B.V.of anderszins redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit, evenement, opleiding of cursus, daaronder mede begrepen medische of conditionele bij zonderheden.
3.5 Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met Event Kompas B.V., deelnemers daaronder begrepen, is jegens Event Kompas B.V.hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
3.6 De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van Event Kompas B.V.of een vertegenwoordiger van Event Kompas B.V.een geldig identificatiebewijs of ander eventueel voor de activiteiten, opleiding, cursus of evenement benodigd document, daaronder mede begrepen zo nodig een geldig rijbewijs, te tonen.

4. Prijs
4.1 De prijs in de publicatie en offerte geldt per persoon tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
4.2 Event Kompas B.V.behoudt zich het recht voor tot 14 dagen voor datum van de activiteit, evenement, opleiding of cursus het bedrag van de overeenkomst met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met aanzienlijke wijzigingen in de kosten, met inbegrip van brandstofkosten of verschuldigde heffingen. Event Kompas B.V.is verplicht een dergelijke prijswijziging zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen
4.3 Indien de overeenkomst wordt gesloten ten behoeve van een groep, brengt Event Kompas B.V.de kosten voor het vooraf opgegeven aantal personen in rekening, tenzij anders is overeengekomen. Ingeval het aantal personen dat feitelijk deelneemt aan een activiteiten, opleiding, cursus of evenement lager is dan het overeengekomen aantal vindt geen restitutie van een deel van het bedrag van de overeenkomst plaats.
4.4 Het staat Event Kompas B.V.vrij voor of bij aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus een waarborgsom te verlangen van de opdrachtgever. Deze waarborgsom zal bij het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen Event Kompas B.V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft.
4.5 Kosten die niet tot het bedrag van de overeenkomst horen, daaronder mede begrepen prijzen voor consumpties, (verkeers)boetes of schades die voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komen, worden achteraf op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Betaling
5.1 Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Wordt hier niet aan voldaan dan volgen herinneringen inclusief een verhoging van € 8,50 per herinnering. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 3 dagen voor aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus, dan dient
volledige betaling van het factuurbedrag telefonisch vóór aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus plaats te vinden. Event Kompas B.V.heeft het recht een aanbetaling vóór een nader door Event Kompas B.V.aan te geven datum te verlangen.
5.2 Betaling vindt plaats op een door Event Kompas B.V.opgegeven rekeningnummer of op een andere door Event Kompas B.V.aangegeven wijze.
5.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn dan wel vóór de opgegeven datum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
5.4 Event Kompas B.V.is ingeval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomt te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen. Verder is Event Kompas B.V.gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten en schade. Alle bedragen die Event Kompas B.V.nog van de opdrachtgever te vorderen heeft worden terstond opeisbaar.
5.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Event Kompas B.V.een rente verschuldigd van 2% per maand over het overeengekomen factuurbedrag plus kosten vanaf de eerste dag van het verzuim. Een gedeelte van een maand wordt als een maand gerekend.
5.6 De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met inning van gevorderde bedragen, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag, of, indien de uitkomst lager is dan € 70,70 minimaal dit bedrag.

6. Cadeaubonnen
6.1 Betaling van door Event Kompas B.V.aangegeven activiteiten, opleiding, cursus of evenement kan tevens plaatsvinden door middel van verzilvering van door Event Kompas B.V.uitgegeven geldige cadeaubonnen.
6.2 Cadeaubonnen kunnen slechts schriftelijk, telefonisch dan wel elektronisch worden aangevraagd ten behoeve van de aanvrager of een derde op de door Event Kompas B.V.aangegeven wijze en onder opgave van door Event Kompas B.V.gevraagde persoonsgegevens.
6.3 Cadeaubonnen worden door Event Kompas B.V. per aangetekende post verzonden naar het door de aanvrager opgegeven adres na ontvangst door Event Kompas B.V.van het overeengekomen bedrag van de cadeaubon vermeerderd, met de verzendingskosten, op een door Event Kompas B.V.opgegeven bankrekeningnummer of andere aangegeven wijze.
6.4 De ontvanger van de cadeaubon kan deze slechts verzilveren door vooraf daartoe een verzoek te doen aan Event Kompas B.V.op de door Event Kompas B.V.aangegeven wijze.
6.5 Cadeaubonnen blijven 1 jaar na de datum van afgifte daarvan geldig. Indien cadeaubonnen niet binnen dat jaar worden verzilverd, om welke reden dan ook, bestaat geen recht op restitutie.
6.6 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar in geld.

7. Wijzigingen door de opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever kan tot 8 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen (daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers). Event Kompas B.V.is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan, doch zal voor zover mogelijk hieraan redelijkerwijs medewerking verlenen. Indien Event Kompas B.V.niet in staat is het verzoek te honoreren, zal Event Kompas B.V.dat zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mededelen. Terzake van de organisatiekosten voor de wijziging is de opdrachtgever minimaal Euro 85,00 verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
7.2 Een deelnemer die verhinderd is feitelijk aan de activiteit, evenement, opleiding of cursus deel te nemen kan zich, na verkregen toestemming van de opdrachtgever, laten vervangen door een ander. De plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en verplichtingen.

8. Wijzigingen door Event Kompas B.V.
8.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is Event Kompas B.V.gerechtigd de aangeboden activiteit, evenement, opleiding of cursus te wijzigen. Indien mogelijk zal Event Kompas B.V.de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter van de activiteit, evenement, opleiding of cursus zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld mededelen.
8.2 De opdrachtgever kan het aangeboden alternatief afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan de oorspronkelijk overeengekomen activiteit, evenement, opleiding of cursus, of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk uiterlijk binnen 2 werkdagen na kennisneming van de wijziging aan Event Kompas B.V.melden. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op volledige restitutie van het reeds betaalde (deel van het) bedrag van de overeenkomst.
8.3 De activiteit, evenement, opleiding of cursus vindt in beginsel ook bij slecht weer doorgang, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Event Kompas B.V.zal zich bij slecht weer inspannen de activiteit, evenement, opleiding of cursus zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers zoveel mogelijk wordt beperkt. De uitvoering van de activiteit, evenement, opleiding of cursus blijft echter mede afhankelijk van de plaatselijke (weers)omstandigheden. Event Kompas B.V.of diens vertegenwoordiger heeft in verband daarmee het recht de activiteit, evenement, opleiding of cursus, zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers, geen doorgang te laten vinden, te wijzigen of te beëindigen indien de situatie ter plaatse dit vereist, bijvoorbeeld in verband met de veiligheid. Er wordt dan een vervangend tijdstip aangeboden.

9. Annulering door de opdrachtgever
9.1 De opdrachtgever wordt sterk aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien Event Kompas B.V.daarbij optreedt als intermediair tussen de verzekeringsmaatschappij en de opdrachtgever, wordt daarbij niet gegarandeerd dat in voorkomend geval schade zal worden uitgekeerd.
9.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief gericht aan Event Kompas B.V. De datum van ontvangst van de brief door Event Kompas B.V.geldt als annuleringsdatum.
9.3 Bij annulering, waaronder in deze algemene voorwaarden ook wordt begrepen een verzoek tot het verplaatsen van de gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement naar een andere datum, door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Event Kompas B.V.:
- bij annulering van een gehele activiteit, evenement of opleiding tot 14 werkdagen voor de datum van de gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement: de eventuele aanbetaling en tot de annuleringsdatum door Event Kompas B.V.gemaakte kosten, welke in alle gevallen ten minste € 70 ,-- zullen bedragen vermeerderd met de eventuele examen kosten;
- bij annulering van 14 werkdagen tot 7 werkdagen voor de datum van gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement: 50% van de prijs van de gehele activiteit, evenement of opleiding vermeerderd met de eventuele examen kosten;
- bij annulering van 7 werkdagen tot 2 werkdagen voor de datum van de gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement: 70 % van de prijs van de gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement; vermeerderd met de eventuele examen kosten.
- bij annulering vanaf 2 werkdagen voor de datum van de gehele activiteit, evenement of opleiding: 100% van de prijs van de gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement; vermeerderd met de eventuele examen kosten.
9.4 Ingeval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de aanvang van gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

10. Ontbinding door Event Kompas B.V.
10.1 Event Kompas B.V.heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn. Daaronder mede begrepen de omstandigheid dat een materiële overeenkomst tussen Event Kompas B.V.en één van haar toeleveranciers om welke reden dan ook wordt ontbonden of niet wordt uitgevoerd. Event Kompas B.V. is verplicht de opdrachtgever onverwijld en gemotiveerd van de opzegging op de hoogte te stellen.
10.2 Bij ontbinding door Event Kompas B.V.als hiervoor bedoeld heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. Event Kompas B.V.zal zich inspannen de opdrachtgever een activ iteit of evenement van vergelijkbare aard en kwaliteit te bieden, zo mogelijk op dezelfde datum als de eigenlijk activiteit of evenement zou plaatsvinden.
10.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemers, zoals oneigenlijk gebruik van beschikbaar gestelde materialen, wangedrag en/of het niet nakomen van aanwijzingen, geven Event Kompas B.V.het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van beschikbaar gestelde materialen en staking van activiteiten. Event Kompas B.V.kan in dat geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring van een vertegenwoordiger van Event Kompas B.V.aan de opdrachtgever of deelnemers, gevolgd door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever. Event Kompas B.V.heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade. Alle bedragen die Event Kompas B.V.nog van de opdrachtgever te vorderen heeft worden terstond opeisbaar. Er vindt geen restitutie plaats van door de opdrachtgever betaalde bedragen.
10.4 Indien en zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, haar bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van haar activa komt te liggen, een akkoord aanbiedt of anderszins blijkt geeft insolvabel te zijn, is Event Kompas B.V.gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten en schade te vorderen en worden alle bedragen die Event Kompas B.V.nog van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar.

11. Verplichtingen van Event Kompas B.V.
11.1 Event Kompas B.V.is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en de publicaties van Event Kompas B.V.redelijkerwijs mocht hebben.
11.2 Event Kompas B.V. is afhankelijk van de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bij stand te verlenen, met name indien de activiteit, evenement, opleiding of cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de deelnemers zelf, is Event Kompas B.V.tot verlening van hulp en bijstand verplicht voorzover dat redelijkerwijs van Event Kompas B.V.verwacht mag worden. De kosten voor verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
11.3 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de ter plaatse geldende verkeersopvattingen, gebruiken en beperkingen, de locatie, de weersomstandigheden, het avontuurlijke of sportieve karakter van de activiteit, evenement, opleiding of cursus en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.
11.4 Event Kompas B.V.is bevoegd (delen van) de activiteit, evenement, opleiding of cursus door derden te laten uitvoeren of met gebruikmaking van de deskundigheid van of begeleiding door derden te laten uitvoeren.
11.5 Er kunnen nimmer rechten door de klant worden ontleend aan aanbiedingen, reklame uitingen of andere marketing activiteiten waarin type fouten, onjuiste data of onjuiste tarieven worden vermeld welke door Event Kompas B.V. foutief zijn getoond.

12. Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemers
12.1 De opdrachtgever is verplicht voor de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en van degenen namens of voor wie hij de overeenkomst sluit, deelnemers daaronder begrepen, aan Event Kompas B.V.te melden, voor zover deze worden gevraagd door Event Kompas B.V.of redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit, evenement, opleiding of cursus, daaronder mede begrepen medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer kan een activiteit, evenement, opleiding of cursus “uitgezonderd rijopleidingen van dien verstande waarvoor de opdrachtgever zich heft aangewend tot Event Kompas B.V.waarbij gebruik wordt gemaakt van een gemotoriseerd voertuig, van welke aard dan ook, dient in het bezit te zijn van een daarvoor geldig rijbewijs, die op eerste verzoek van een vertegenwoordiger van Event Kompas B.V.getoond dient te worden.
12.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus een adequate ongevallen en/of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Indien Event Kompas B.V.daarbij optreedt als intermediair tussen de verzekeringsmaatschappij en de opdrachtgever of deelnemer, kan daarbij niet worden gegarandeerd dat in voork omend geval schade zal worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij.
12.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Event Kompas B.V.of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst en het welslagen van de activiteit, evenement, opleiding of cursus te bevorderen en zich te houden aan het veiligheidsprotocol van Event Kompas B.V..
12.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal en faciliteiten te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Event Kompas B.V.of diens vertegenwoordiger. De deelnemer stelt Event Kompas B.V.of diens vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de activiteit, evenement, opleiding of cursus, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de activiteit, evenement, opleiding of cursus overdragen aan de vertegenwoordiger van Event Kompas B.V.en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen. Event Kompas B.V. is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, vervoer, zoekacties, berging en aangifte aan de opdrachtgever of deelnemer in rekening te brengen.
12.5 De deelnemers dienen tijdig voor aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus aanwezig te zijn. Event Kompas B.V.zal zoveel mogelijk het afgesproken tijdschema voor de activiteit, evenement, opleiding of cursus volgen. In het uiterste geval k unnen om die reden ( onderdelen van) activiteit, evenement, opleiding of cursus worden ingekort of vervallen, zonder recht op restitutie van betaalde bedragen.
12.6 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit, evenement, opleiding of cursus in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Event Kompas B.V.of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit, evenement, opleiding of cursus worden uitgesloten. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer dan wel voor de opdrachtgever.
12.7 Event Kompas B.V.behoudt zich het recht voor om fotografisch, filmmateriaal of andere opnamen die tijdens de activiteit, evenement, opleiding of cursus zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Hierin heeft Event Kompas B.V. de mogelijheid om gezicht, gelijknis stem en uiterlijk te gebruiken. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen nadien schriftelijk door de opdrachtgever bij Event Kompas B.V.worden ingediend.
12.8 Indien een opdrachtgever of deelnemer de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de deelnemer Event Kompas B.V.of diens vertegenwoordiger in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst mede te ondertekenen.
12.9 Iedere deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij /zij in voldoende staat is aan een activiteit of evenement deel te nemen.
12.10 Wanneer er trainingen, cursussen of nascholingscursussen worden gevolgd waarbij een meldingsplicht van kracht is dient de kandidaat hiervoor aanwezig te zijn. Wanneer de kandidaat hier niet aanwezig is kan Event Kompas B.V. nimmer hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

13. Aansprakelijkheid van Event Kompas B.V.
13.1 Deelname aan activiteiten, opleidingen of evenementen geschiedt voor eigen risico van de opdrachtgever en deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Event Kompas B.V.zelf, is Event Kompas B.V.niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel en/of schade aan personen en/of zaken, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever en/of deelnemer en/of derden lijden tijdens deelname of het bijwonen van een activiteit of evenement, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
13.2 De opdrachtgever en deelnemer doen bij voorbaat afstand van alle aanspraken welke zij tegenover Event Kompas B.V.zou kunnen doen gelden, wegens letsel en/of schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaren Event Kompas B.V.voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen of bijwonen van een activiteit.
13.3 Event Kompas B.V.is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
- omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of deelnemer, zoals het niet hebben van noodzakelijke documenten, het veroorzaken van v erkeersovertredingen of andere overtredingen van wetten en voorschriften, ontoereikende gezondheid of conditie, ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen capaciteiten, het negeren van instructies of aanbevelingen of het niet houden aan veiligheidsvoorschriften;
- handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
- omstandigheden die anderszins niet te wijten zijn aan de schuld van
Event Kompas B.V.en noch krachtens de wet, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen aan Event Kompas B.V. kunnen worden toegerekend.
- Vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever of deelnemer.
13.4 De opdrachtgever en deelnemers worden geacht een passende annulerings- en ongevallenverzekering af te sluiten. Event Kompas B.V.aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of op grond van de voorgaande zin geacht wordt te bestaan uit hoofde van een annulerings- of ongevallenverzekering.
13.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor en ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Event Kompas B.V.en betrokken dienstverleners en hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
13.6 Indien zich bij de uitvoering van een activiteit, evenement , opleidingen of cursus onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Event Kompas B.V.leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door Event Kompas B.V.gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat Event Kompas B.V. onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
14. Aansprakelijk heid van de opdrachtgever en deelnemers
14.1 De opdrachtgever en deelnemer is jegens Event Kompas B.V.aansprakelijk voor alle schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de overeenkomst (daaronder begrepen het doen of nalaten van hemzelf of door een door hem toegelaten derde), dan wel anderszins te wijten is aan zijn schuld of krachtens de wet, deze overeenkomst, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen voor zijn rekening komt.
14.2 De opdrachtgever en deelnemer vrijwaren Event Kompas B.V.voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade die op grond van voorgaande bepaling voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komt.

15. Klachten
15.1 Indien de opdrachtgever of deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden aan Event Kompas B.V.of diens vertegenwoordiger, zodat deze een passende oplossing of voorziening kan treffen.
15.2 Indien de klacht ter plaats niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de activiteit, evenement, opleiding of cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Event Kompas B.V.Heeft de activiteit, evenement, opleiding of cursus geen doorgang gevonden, dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke datum van de activiteit, evenement, opleiding of cursus.
15.3 Iedere aanspraak, uit welke hoofde ook, vervalt bij niet tijdige melding, doch in ieder geval na 1 jaar na afloop van de activiteit, evenement, opleiding of cursus of, indien deze geen doorgang heeft gevonden, na 1 jaar na de oorspronkelijke datum daarvan.
15.5 Event Kompas B.V. is in ieder geval niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van virussen en dergelijke op haar website en de inhoud van andere websites waar naar Event Kompas B.V. via links, niet-beschikbaarheid of onnauwkeurigheid van de geboden informatie dan wel door onvolledige of onjuiste overdracht van gegevens.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, offertes of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.